advocaat gent


  SPECIALISATIES

Aansprakelijkheidsrecht
Administratief recht
Arbeidsrecht
Contractenrecht
Fiscaal recht
Ondernemingsrecht
Onderwijsrecht
Personen- en familierecht
Ruimtelijke ordening
Sociaal zekerheidsrecht
Strafrecht
Vastgoedrecht en bouwrecht
Verkeersrecht
Overige recht

 

requires Flash Player 9 or better.


Aansprakelijkheidsrecht

Met het aansprakelijkheidsrecht krijgt u te maken wanneer u:
- als slachtoffer een vergoeding wenst voor uw schade
- door iemand wordt aangesproken om diens schade te betalen.

Voorbeelden zijn:
• verkeersongevallen
• medische fouten
• u bent het slachtoffer van criminaliteit (zoals b.v. diefstal, agressie, vandalisme)
• laattijdige of gebrekkige uitvoering van werken of diensten (zoals aanneming en bouw)
• gebrekkige producten (zoals een slecht functionerende machine)

Ons advocatenkantoor zoekt voor u uit hoeveel schade u geleden heeft en wie aansprakelijk is. Of wij helpen u de schadeprocedure af te handelen.

Administratief recht

Het administratief recht regelt de werking van de administratie en regelt de verhouding tussen administratie en de burger/ondernemingen.

Enkele voorbeelden:
• u heeft een conflict met uw werkgever-overheid
• de overheid kende een milieuvergunning toe met miskenning van uw rechten of weigerde deze toe te kennen

Arbeidsrecht

Met het arbeidsrecht krijgt u te maken als u:
- als werknemer werkt
- personeel tewerkstelt

Wij ondersteunen zowel werkgevers als werknemers.

Bijstand voor werkgevers

Personeel in dienst hebben is niet altijd eenvoudig.
• Wij hebben kennis van de juridische aspecten die kunnen spelen bij het aannemen, behouden en laten afvloeien van medewerkers.
• Heeft u plannen om personeel aan te nemen en wilt u juridisch advies over de arbeidsreglementering?
• Bent u van plan om een arbeidsovereenkomst te beëindigen en wilt u weten wat uw arbeidsrechtelijke positie is? Of werd u intussen gedagvaard of in gebreke gesteld?

We leveren zowel advies om geschillen te vermijden, bijstand tijdens onderhandelingen en behartigen uw rechten tijdens een gerechtelijke procedure.


Bijstand voor werknemers

We leveren ook bijstand aan werknemers.

Voorbeelden kunnen zijn:
• een conflict met uw werkgever
• u vreest ontslagen te worden of werd ontslagen
• het bedrijf waar u werkt, wordt geherstructureerd, overgenomen of gesaneerd
• u wordt gepest, onheus behandeld of gediscrimineerd
• een nieuwe functie of dienstverband
• ziekte of dreigende (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

Contractenrecht

Dagelijks sluiten we contracten: we kopen een brood, een nieuwe herlaadkaart, een busticket, enz. Andere contracten gebeuren meer sporadisch zoals de aankoop of huur van een woning, het contacteren van een aannemer voor werken.

Zakelijke afspraken tussen bedrijven onderling (business to business) en tussen ondernemingen en particulieren (business to consumer) hebben juridische consequenties.

Voorbeelden van contracten zijn:
• koopcontract
• huurovereenkomst
• aannemingsovereenkomst
• arbeidsovereenkomsten
• algemene contractvoorwaarden
• leningcontract

Ons kantoor kan u adviseren over de implicaties van allerlei soorten contracten. Ook kunnen wij overeenkomsten voor u opstellen en u begeleiden bij onderhandelingen. We komen ook tussen wanneer de afspraken niet worden nageleefd en de naleving moet worden afgedwongen (b.v. via schadevergoeding, verbreking).

Fiscaal recht

De fiscale wetgeving is in België zeer complex. We betalen ook zeer veel belastingen.
Ons advocatenkantoor helpt u om door het wirwar van fiscale regels de bomen te vinden die voor u van belang zijn.

Ons kantoor treedt zowel op in het kader van de personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW als successierechten.

Voorbeelden zijn:
- u wenst op een fiscaal vriendelijke manier uw vermogen toe te laten komen aan diegene die U het nauwst aan het hart lig(t)gen
- u bent erfgenaam: we begeleiden u bij dit proces
- u heeft vragen omtrent uw fiscale situatie of uw fiscale aangifte
- u heeft een conflict met de fiscus
- de fiscus kondigt een controle aan: we kunnen u hierbij begeleiden omdat we ook beschikken over een economische en boekhoudkundige kennis.

Ondernemingsrecht

Ons kantoor heeft de kennis en ervaring om adequaat te adviseren bij alle mogelijke zaken die spelen bij ondernemingen.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
• invordering van onbetaalde facturen
• keuze van rechtsvorm
• problemen bij de oprichting van vennootschappen, verenigingen saneringen en reorganisaties
• contracten en algemene voorwaarden
• geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders
• conflicten tussen werkgever en werknemer
• fiscaliteit
• als het minder goed gaat en u denkt aan een eventuele reorganisatie, een doorstart of een faillissement

We begeleiden zowel bestaande ondernemers als starters.

Onderwijsrecht

Met het onderwijsrecht krijgt u te maken als u studeert (of ouder, partner van een studerende bent) of als personeelslid tewerkgesteld bent in de onderwijssector.

Bent U leerling, student of cursist?

Wij kunnen U als advocaat helpen indien U vragen of problemen heeft met uw school, universiteit, hogeschool of CVO omtrent diverse aspecten zoals bijvoorbeeld aangaande kosten, inspraak, privacy, taken/toetsen/examens, toelating of uitsluiting, reglementen, enz.

Bent U een personeelslid binnen het onderwijs?

U kan bij ons kantoor terecht indien U problemen heeft met de inrichtende macht of uw directie. We kunnen u adviseren omtrent uw rechten, u bijstaan bij onderhandelingen of desgevallend in een gerechtelijke procedure.

Personen- en familierecht

Bij het personenrecht en familierecht gaat het om kwesties die u persoonlijk raken. Juist dan loopt u het gevaar zich te laten meeslepen door uw emoties. Ons kantoor biedt dan, behalve deskundigheid, vooral de broodnodige objectieve blik van de buitenstaander. Wat niet wegneemt dat we oprecht betrokken zijn bij uw zaak. Ons kantoor heeft veel ervaring met ondersteuning op de volgende onderwerpen:

• u woont feitelijk samen met iemand (wat zijn uw rechten? Plichten? Samenlevingscontracten? Wat na beëindiging?)
• huwelijkscontracten
• feitelijke scheiding
• echtscheiding
• alimentatie, omgangsregeling tussen (ex-)partners en voor kinderen
• voorlopige bewindvoering
• adoptie en erkenning vaderschap
• minderjarigen
• geesteszieken
• nalatenschappen

Ruimtelijke ordening

Als particulier kunt u met ruimtelijke ordening te maken krijgen als u een woning wilt (ver-)bouwen. U loopt aan tegen voorschriften, bestemmingsplannen en milieuwetgeving of bezwaarschriften van omwonenden. Of u bent juist degene die vindt dat uw belangen worden geschaad door een verleende bouwvergunning. Graag ondersteunen wij u bij al deze vraagstukken. Of het nu gaat om advies, begeleiding bij uw vergunningaanvraag of bijstand in bestuursrechtelijke procedures.

Projectontwikkelaars, ondernemingen en overheden die bouwprojecten willen uitvoeren krijgen te maken met de steeds ingewikkelder wordende regelgeving in het ruimtelijk bestuursrecht. Een materie dat ook nog eens constant verandert. U kunt bij ons terecht voor advies en begeleiding bij verkrijgen van stedebouwkundige vergunningen.

Sociaal zekerheidsrecht

Iedereen in België heeft te maken met het sociale zekerheidsrecht. Bijvoorbeeld als uitkeringsgerechtigde of als werknemer op wiens salaris premies voor de sociale zekerheidswetten ingehouden worden of als werkgever in verband met de voorheffingen die zij op het loon moeten inhouden en aan de overheid of andere uitkeringsinstanties moeten afdragen.

Voorbeelden zijn:
• geschillen over terugvordering van uitkeringen
• geschillen omtrent arbeidsongevallen
• geschillen over doorbetaling van loon tijdens ziekte
• geschillen over het toekennen en intrekken van (werkloosheids)uitkeringen en over de hoogte daarvan
• geschillen over opgelegde boeten en sancties

Strafrecht

Met het strafrecht kan je te maken krijgen door uw eigen gedrag of dat van een collega, een familielid of omstaander of een derde.

Enkele voorbeelden:
• u bent het slachtoffer van criminaliteit
• u ontving een dagvaarding voor de rechtbank
• u ontving een boete
• u, uw collega of een vriend werd aangehouden
• u ontving een uitnodiging om verhoord te worden
• u bent veroordeeld maar u bent niet tevreden over de uitkomst van uw strafzaak

Wij informeren u over uw rechten, de procedures en de mogelijke gevolgen van rechtsvervolging.

Vastgoed- en bouwrecht

Met het vastgoed- en bouwrecht kan u op verschillende manieren te maken krijgen hetzij als aannemer, architect, eigenaar, huurder of makelaar.

Enkele voorbeelden:
- problemen met de architect en/of aannemer bij de bouw/verbouwing van een woning
- problemen n.a.v. de aankoop of verkoop van een pand
- als huurder/verhuurder: conflicten over de huurprijs, wanbetaling, onderhoud, etc.

Ons kantoor heeft de nodige kennis in huis om u op een gepaste wijze te adviseren, te begeleiden en te vertegenwoordigen.

Verkeersrecht

We nemen dagelijks deel aan het verkeer. Dagelijks gebeuren ongevallen en worden bekeuringen uitgeschreven.

Voorbeelden:
• u geraakt betrokken in een verkeersongeval en u wenst uw belangen maximaal behartigd te zien
• u wordt gedagvaard voor de politierechtbank wegens een verkeersinbreuk
• u ontving een geldboete die u wenst te betwisten


Ons advocatenkantoor adviseert en begeleid u in de diverse stadia. Het is van belang om zo spoedig mogelijk ons kantoor te contacteren teneinde uw rechten maximaal te laten verdedigen.

Overige recht / U vond de rechtstak niet in voorgaande lijst?

Ons kantoor heeft een grote specialisatie in diverse rechtsdomeinen.

Het is best mogelijk dat hetgeen u zoekt, verband houdt met een rechtstak welke in de lijst der specialisaties voorkomt en er een andere benaming wordt gebruikt.

In de gevallen waar dit toch niet het geval is, kan ons kantoor U toch helpen. We kunnen steeds algemene informatie verschaffen. Bovendien staan wij in verbinding met andere advocaten die dan wel gespecialiseerd zijn in die materie en waarop we een beroep kunnen doen.

U kan ons hiervoor altijd contacteren.
top of pagina
Contacteer ons


website designer