advocaat gent


  TARIEVEN

Alhoewel het voor ons nagenoeg onmogelijk is om op voorhand per opdracht een exact bedrag aan kosten en ereloon mee te delen, is het de bedoeling van ons kantoor u vooraf een transparant beeld te geven van de toegepaste prijzenpolitiek.
Een afrekening in een zaak bestaat uit 2 delen nl. kosten en ereloon. De hierna gegeven uitleg moet het u mogelijk maken reeds op voorhand een duidelijk idee te hebben wat de tussenkomst van ons kantoor zal kosten.

1. Ereloon

Het ereloon vergoedt de prestaties die de advocaat levert.
Dit ereloon wordt bepaald op basis van het tussengekomen uurtarief, het aantal aan de zaak bestede uren en de eventuele aanpassingscoëfficiënten.
Er wordt een basisuurtarief van 75 EUR toegepast.
Het basisuurtarief kan aangepast worden aan eventuele coëfficiënten zoals daar zijn :

• de spoedeisendheid
• het belang van de zaak
• de bijzondere kennis - de specialisatie
• het resultaat

Bovendien zijn er ook andere ereloonafspraken mogelijk zoals in geval van abonnementen, incasso of zeer specifieke procedures. Op regelmatige tijdstippen worden provisiestaten toegestuurd aan cliënt met verzoek tot tussentijdse betalingen. Dit vereenvoudigt de regeling van de definitieve kosten- en ereloonstaat en vermijdt bovendien onaangename verrassingen.

We verlenen ook tussenkomst in het kader van juridische tweedelijnsbijstand ("Pro deo") indien u hiervoor in aanmerking komt. We bekijken dit graag met U.

2. Kosten

De kosten zijn alle kosten die de advocaat dient te maken om het dossier op een correcte manier te kunnen behandelen.
Deze kosten bestaan uit algemene kantoorkosten en specifieke kantoorkosten.

Algemene kosten:
Dit zijn kosten die niet onmiddellijk toewijsbaar zijn aan een bepaald dossier, doch die onlosmakelijk verbonden zijn met een perfecte werking van het kantoor. Het betreft hier meer in het bijzonder de huur van de bedrijfslokalen, kosten van nutsvoorzieningen, onderhoud lokalen, informatica- en communicatieapparatuur, bibliotheek, boekhoudkosten, enz...
Deze kost wordt bepaald op 5% van het totaal aangerekend ereloon.

Specifieke kosten:
Deze kosten zijn kosten die rechtstreeks verbonden zijn met de behandeling van een welbepaald dossier.
We rekenen geen kosten aan voor inkomende briefwisseling per post omdat we menen dat u geen extra kosten hoeft te betalen wanneer u informatie aan uw advocaat wenst te geven. Voor inkomende faxen en mails wordt een minimale kost in rekening gebracht omdat hier daadwerkelijk kosten tegenover staan. Verder maken we geen onderscheid tussen in- en uitgaande berichten omdat er geen wezenlijk verschil is in kostprijs. We rekenen ook geen kosten aan voor archivering, beheer, etc.

De rubrieken in de kosten zijn de volgende:
Opening en aanleg dossier € 30,00
Uitgaande briefwisseling per post per zending € 4,00
 Inkomende briefwisseling per post (verwerking) € 0,00
Uitgaande faxberichten per zending € 2,00
 Inkomende faxberichten (verwerking) € 2,00
Uitgaande e-mail per zending € 2,00
Inkomende e-mail (verwerking) € 2,00
Verplaatsingen (o.a. zittingen, expertises,) per km € 0,50
Kopieën: Per blad (zwart/wit) € 0,30
Kopieën: Per blad (kleur) € 1,00
Gerechtskosten (dagvaarding, rolrecht, grosse,
ongetekende afschriften, betekeningskosten enz...)
werkelijke
kost
Parkingkosten werkelijke
kost
Vertalingen  werkelijke
kost
Telefoon forfait, aanleunend
bij de werkelijk kost

3. Algemene voorwaarden

Op alle staten van kosten en ereloon zijn de navolgende voorwaarden van toepassing:

• De kosten- en ereloonstaten en de provisienota’s zijn contant betaalbaar.
• Bij gebreke van ontvangst van de betaling binnen de 8 kalenderdagen na datum van provisiestaat of eindafrekening zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een verwijlintrest verschuldigd zijn van 10 % per jaar vanaf datum van staat of eindafrekening.
• Een schadevergoeding van 10 % met een minimum van € 300 zal verschuldigd zijn op het bedrag der onbetaald gebleven staat of eindafrekening als vergoeding voor alle buitengerechtelijke onkosten, administratiekosten, tijdverlies enz...
• Ook deze schadevergoeding is verschuldigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en onverminderd de hoofdsom, intresten en eventuele gerechtskosten.
Contacteer ons


website designer